Vacature Voorzitter van de Raad van Toezicht

Voorzitter van de Raad van Toezicht
De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel basisonderwijs in Gouda en omgeving

Ervaren voorzitter – stevige teamspeler – verbinder

De organisatie

De Groeiling verzorgt voor ruim 5.000 leerlingen primair onderwijs op katholieke en interconfessionele grondslag. In 22 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs werken bijna 500 medewerkers aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de best passende, meest uitdagende en veilige leeromgeving voor ieder kind. In een ontspannen, plezierige sfeer.
De Groeiling bedient zeven gemeenten: Gouda, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. De Groeiling werkt intensief samen met regionale partners in drie samenwerkingsverbanden: Passenderwijs, Rijnstreek en Primair Onderwijs Midden Holland. De Groeiling stelt zich hier graag ondernemend in op, vanuit het belang van de leerling.
Binnen de Groeiacademie, onderdeel van De Groeiling, worden leerlingen, medewerkers en scholen ondersteund bij de invulling van passend en kwalitatief goed onderwijs, een optimale zorgstructuur en de professionele ontwikkeling van de medewerkers.
De missie van De Groeiling luidt: “Kinderen laten ontdekken wie zij zijn en hen helpen doelen te bereiken, door persoonlijke en gezamenlijke groei.” De kernwaarden zijn vertaald naar drie beloften aan de kinderen, de ouders en de medewerkers van De Groeiling:

 • “Wij werken vanuit oprechtheid en vertrouwen.
 • Wij ontdekken en ontwikkelen onszelf, ook door vallen en opstaan.
 • Wij luisteren met aandacht en geven gehoor aan elkaar om verder te komen.”

De Groeiling staat open voor leerlingen en ouders met een verschillende culturele en religieuze achtergrond, voor medewerkers met verschillende opvattingen over onderwijs en voor scholen met verschillende onderwijsconcepten en methodieken.
De Groeiling is financieel gezond en kent een stabiele, professionele organisatie.

De Groeiling wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De functie van voorzitter van de Raad is op dit moment vacant. De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht acteert vanuit wederzijds vertrouwen tussen College van Bestuur en Raad, een open houding ten opzichte van externe en interne stakeholders en een proactieve opstelling ten aanzien van voor De Groeiling relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
De leden van de Raad stellen zich onafhankelijk, constructief-kritisch op en beschikken over de benodigde competenties, kennis en ervaring om hun taken adequaat vorm te geven.
De Raad vergadert plenair 6 maal per jaar in de avonduren. Daarnaast zijn er enkele informatie, reflectie- en professionaliseringsbijeenkomsten en vindt er periodiek overleg plaats met de GMR

De Raad heeft drie kerntaken:

 • Integraal toezicht op de kwaliteit van het bestuur en het geboden onderwijs.
 • Acteren als de werkgever van het bestuur.
 • Het zijn van klankbord/sparringpartner van het bestuur, gevraagd en ongevraagd.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden onder meer de volgende aspecten:

 • Affiniteit met de doelstelling en identiteit van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stelt.
 • Voldoende beschikbaarheid.

De Voorzitter

De voorzitter bezit de kwaliteiten om het groepsproces en de besluitvorming binnen de Raad op een professionele wijze te kunnen leiden. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor het College van Bestuur.
De voorzitter waarborgt de effectiviteit van de Raad om te kunnen bijdragen aan het functioneren van de stichting door het juist invullen van de rollen toezichthouder, klankbord en werkgever.

De voorzitter draagt er zorg voor dat:

 • De vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en op het juiste niveau wordt gediscussieerd.
 • De Raad goed kan functioneren als team, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van elk lid van de Raad.
 • Contacten tussen de Raad, het College van Bestuur, de GMR en andere belanghebbenden goed verlopen.
 • Aandacht wordt besteed aan het intern en extern communiceren van kernwaarden en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs wordt nageleefd.
 • De leden van de Raad actief bijdragen aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken, zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken, met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
 • De leden van de Raad zich professioneel blijven bekwamen met betrekking tot hun toezichthoudende functie.
 • Het College van Bestuur en de leden van de Raad ten minste één keer per jaar worden beoordeeld op hun functioneren.
 • De agenda van de vergaderingen worden voorbereid in overleg met het College van Bestuur.

Van de voorzitter wordt verwacht dat zij/hij:

 • Beschikt over ruime leidinggevende ervaring op het gebied van toezicht op en/of bestuur van maatschappelijke organisatie(s) met een schaalgrootte vergelijkbaar met die van de stichting.
 • Affiniteit heeft met de wereld van het primair onderwijs; reflectief vermogen heeft op inhoud en vormgeving van dat onderwijs.
 • Bij voorkeur nog actief participerend is op de arbeidsmarkt.
 • Motiverend, spiegelend, spreekvaardig en representatief is.
 • Verbindend is, zowel binnen de Raad als in de relatie met het CvB en de GMR.
 • Beschikt over samenwerkings- en consensusgerichte vaardigheden, kan omgaan met belangentegenstellingen.
 • Gevoel voor verhoudingen, contactuele en communicatieve vaardigheden en humor heeft.
 • Beschikt over eigenschappen en een uitstraling die maken dat zij/hij zo nodig een externe rol kan vervullen in het belang van de stichting.
 • In staat is in haar/zijn relatie tot het College van Bestuur een professionele afstand te behouden.
 • Binding heeft met de regio, zo mogelijk woonachtig is of werkt in de regio.

De Raad van Toezicht wil bij de invulling van vacatures rekening houden met diversiteit in de samenleving qua geslacht, culturele en etnische achtergrond. Kandidaten die denken hieraan een bijdrage te kunnen leveren, worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Aanvullende informatie is te vinden in de profielschets, onderdeel van het reglement van de Raad van Toezicht.

Ingangsdatum

De benoeming van de voorzitter van de RvT zal zo snel als mogelijk maar in ieder geval per einde van dit jaar plaatsvinden. Conform de Code wordt de voorzitter benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, met één mogelijke herbenoeming.

Procedure

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 4 oktober 2021 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

 • Sluitingstermijn van de vacature is 3 oktober (einde week 39).
 • Oriënterende gesprekken bij Diemen & Van Gestel vinden plaats tussen 4 en 15 oktober (week 40/41).
 • In week 43 vindt de eerste ronde sollicitatiegesprekken plaats.
 • Verdiepende selectiegesprekken volgen in week 44.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: november/december 2021.