Het onderwijs en de opvoeding thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen hebben we een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van uw kind. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de opvoeding thuis en wij zijn dat voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom willen we inzetten op een goede samenwerking, bijvoorbeeld door u te betrekken bij ontwikkelingen binnen de school en tijdig met u te overleggen over eventuele bijzonderheden rondom uw kind.

Een basisschool is meer dan een plek waar onderwijs wordt gegeven. Het is een gemeenschap waar uw kind een belangrijk deel van zijn of haar jeugd doorbrengt. Uw kind leert bij ons de waarden en normen die wij met elkaar belangrijk vinden. Daarom vinden we het waardevol dat ouders onderdeel uitmaken van de school en bijvoorbeeld aanwezig zijn bij feestelijke gebeurtenissen. Bovendien zijn we heel blij met de concrete ondersteuning die sommige ouders bereid zijn te bieden, al beseffen we dat niet alle ouders daartoe in de gelegenheid zijn. In al onze scholen denken en werken ouders mee in ouderraden, verenigingen, commissies om de school in al zijn facetten echt een gemeenschap te laten zijn.

Ouders hebben ook formele inspraak over het beleid in de scholen. Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit personeelsleden en ouders. Beleid dat consequenties heeft voor alle scholen van De Groeiling wordt voorgelegd aan de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van De Groeiling. De medezeggenschapsraden overleggen met de directeur van de school en de GMR met het bestuur van De Groeiling.