De GroeiAcademie biedt begeleiding en handelingsgericht advies op verschillende niveaus.

Leerlingniveau

Handelingsadviezen met behulp van observatie en onderzoek.

Onderwijsspecialist

In overleg tussen de school, de ouders en De GroeiAcademie, kan worden besloten om een leerling aan te melden bij de onderwijsspecialist van De GroeiAcademie voor handelingsadviezen. Dit kan bijvoorbeeld in een overleg van het SOT (schoolondersteuningsteam) of via onderling contact.

De ouders van de leerling vullen een toestemmingsformulier in, waarop de hulpvraag van zowel de ouders als de school wordt genoteerd. De leerlinggegevens worden gedeeld via ParnasSys of toegestuurd aan de onderwijsspecialist.

Om te komen tot handelingsadviezen kan gekozen worden voor het verrichten van een observatie in de klas en/of voor begeleidingsgesprekken met de leerkracht. De ouders worden altijd in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan deze gesprekken.

Bij een observatie in de klas, zal onder meer gekeken worden naar de leerling-leerkrachtinteractie en de interactie tussen de leerling en de klasgenoten. De handelingsadviezen zijn gericht op de betreffende leerling, in deze klas, bij deze leerkracht.

Na afloop van het gesprek wordt een verslag opgesteld door de onderwijsspecialist. Dit verslag wordt tegelijkertijd, digitaal en versleuteld (beveiligd), verzonden naar de ouders en de school. Indien noodzakelijk worden vervolggesprekken gepland.

Orthopedagoog

In overleg tussen de school, de ouders en De GroeiAcademie, kan worden besloten om een leerling aan te melden bij de orthopedagoog/psycholoog van De GroeiAcademie voor handelingsadviezen. Dit kan bijvoorbeeld in een SOT-overleg (schoolondersteuningsteam) of via onderling contact.

Zodra alle gegevens aangeleverd vanuit school (toestemmingsformulier, Groeidocument, toetsresultaten en overzicht geboden hulp tot nu toe) door De GroeiAcademie ontvangen zijn, zal de orthopedagoog/psycholoog aan de hand van het dossier bepalen welke acties zullen worden genomen.

Bij psychodiagnostisch onderzoek, wordt telefonisch contact met de ouders opgenomen om de visie op het functioneren van hun kind te vernemen. Tevens zal de ontwikkeling van het kind worden besproken. Met de leerkracht zal eveneens contact worden opgenomen voor verdere informatie over het handelen in de klas. De informatie die verstrekt wordt, zal in het verslag worden verwerkt.

Het onderzoek zal op school plaatsvinden. De school en/of de orthopedagoog/psycholoog geeft de datum en het tijdstip aan de ouders door.

Bij een observatie in de klas en/of begeleidingsgesprekken met de leerkracht zal geen telefonisch contact met de ouders worden opgenomen.

De uitslagen van zowel een psychodiagnostisch onderzoek als een observatie, worden vrijwel altijd gelijktijdig besproken met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider. Door deze werkwijze is er meer ruimte om in het gesprek direct afspraken te maken naar aanleiding van de gegeven adviezen.

Na de mondelinge toelichting wordt het onderzoeksverslag/observatieverslag beschikbaar gesteld aan de ouders. De ouders hebben het recht het verslag te laten corrigeren op feitelijke onjuistheden door de orthopedagoog/psycholoog. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid zich te beroepen op het blokkeringsrecht.

Indien de ouders ervoor kiezen om het verslag digitaal te ontvangen, dan zal dit versleuteld (beveiligd) verstuurd worden.

Het is aan de ouders om het verslag te delen met school.

Het dossier van het kind wordt voor de duur van 3 jaar, ingaande na het adviesgesprek, bewaard bij De GroeiAcademie.

Groepsniveau

Handelingsadviezen met behulp van observatie en gesprekken met de leerkracht; begeleiding van de groep.

Hieronder wordt een tweetal mogelijke groepstrajecten uitgelicht:

De Positieve Groep

Soms heb je een klas waarbij het niet loopt zoals je zou willen. Dan zijn de kinderen bijvoorbeeld niet aardig tegen elkaar, sluiten elkaar buiten, hebben veel kritiek of reageren sterk op elkaar. Het lukt de leerkracht niet om dit gedrag te veranderen. Kortom de sfeer en/of werkhouding in de klas zijn niet optimaal en dat staat ook het leren in de weg.

De GroeiAcademie heeft een programma opgesteld dat De Positieve Groep wordt genoemd, dat voor iedere groep op maat gemaakt wordt. Door middel van het werken met de kinderen in de klas, gesprekken met de leerkracht(en) en een steungroep wordt ingezet op het veranderen van de groepsdynamiek van negatief naar positief.

Meidenvenijn

Heb je als leerkracht soms het gevoel dat er iets speelt tussen de meisjes in je groep, maar krijg je er de vinger niet achter? Heel begrijpelijk, omdat het onderlinge pestgedrag van meisjes zich vaak afspeelt onder de oppervlakte en daardoor lastig aan te pakken is. In het traject Meidenvenijn gaan de meisjes aan de hand van 8 stereotype meidenrollen aan de slag met het kenmerkende gedrag dat hoort bij deze rollen. Verder verdiepen zij zich in vriendschappen, kwaliteiten, helpende en niet-helpende gedachten en wordt geleerd negatief gedrag om te zetten in positief gedrag.

Leerkrachtniveau

Handelingsgerichte adviezen; individuele coaching.

Individuele coaching

Binnen je groep of school kun je aanlopen tegen diverse uitdagingen: vragen over de aanpak van de groep of een bepaalde individuele leerling, het klassenmanagement in de groep, de wijze van interactie met de leerlingen en/of collega’s. Deze uitdagingen kunnen zowel startende als ervaren leerkrachten tegenkomen in hun werk.

Tijdens een individueel traject wordt stapsgewijs gekeken naar mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen. Je wordt je als leerkracht bewust van je eigen handelen en het effect hiervan op een groep kinderen of het individuele kind. Dit kan ondersteund worden met beeldcoaching.

In een intake samen met je leidinggevende wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin de doelen, het verloop van het begeleidingstraject en de evaluatie beschreven staan.

Er wordt uitgegaan van je sterke kanten als leerkracht en er wordt gezamenlijk gewerkt aan het vinden van een oplossing. De opzet is praktisch, gestructureerd en oplossingsgericht.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Intern begeleiderniveau

Handelingsgerichte adviezen; individuele coaching

Individuele coaching

Binnen je taak als intern begeleider kun je aanlopen tegen diverse uitdagingen: bijvoorbeeld vragen over de groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, gespreksvaardigheden, de wijze van interactie met collega’s, lezen van de gegevens in ParnasSys, leerlijnen of onderwijskwaliteit. Deze uitdagingen kunnen worden tegengekomen door zowel ervaren als startende intern begeleiders.

Tijdens een individueel traject wordt stapsgewijs gekeken naar mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen. Je wordt je als intern begeleider bewust van je eigen handelen en het effect hiervan op anderen.

In een intake samen met je leidinggevende wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin de doelen, het verloop van het begeleidingstraject en de evaluatie beschreven staan.

Er wordt uitgegaan van je sterke kanten als intern begeleider en er wordt gezamenlijk gewerkt aan het vinden van een oplossing. De opzet is praktisch, gestructureerd en oplossingsgericht.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Schoolniveau

tekst volgt