Op deze pagina vindt u diverse onderdelen uit ons Veiligheidsbeleid.
Op alle scholen van onze stichting wordt gestreefd naar een leef- en leerklimaat waarin de leerlingen en het personeel zich veilig voelen en positief betrokken zijn bij de activiteiten van de school. Veiligheid en betrokkenheid zijn voor ons van essentieel belang voor het welbevinden van de leerlingen en medewerkers. De Groeiling heeft hiervoor beleid gemaakt waarnaar wij u verwijzen. 
U opent het document door op de link te klikken.

Anti-pestprotocol 
Er is een verschil tussen plagen en pesten. Onder plagen verstaan we gedrag tussen leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. Plagen is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Plagen kan wel overgaan in pesten. Pesten is wél bedreigend. Pesten vindt niet zomaar een keer plaats, maar meerdere keren per week of zelfs meerdere keren per dag, gedurende een langere periode. De pestkop misbruikt zijn macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd, geslagen of er worden dingen van hem of haar afgepakt. Naast deze openlijke vormen van pesten, komen ook vormen van pesten voor die niet zichtbaar zijn, zoals het buitensluiten van iemand.  Binnen De Groeiling is beleid ontwikkeld omtrent de wijze waarop wij handelen wanneer sprake is van pesten of daartoe het vermoeden bestaat.

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling
Wanneer een of meer medewerkers van de school vermoeden dat binnen de thuissituatie van een leerling sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan is de school verplicht de signalen in kaart te brengen, te bespreken met de ouders/verzorgers en een afweging te maken of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis.

Klachtenregeling 
Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken binnen onze school willen wij u vragen dit aan te kaarten bij de direct betrokke(n). Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directie van de school en/of het bestuur (CvB) plaatshebben. Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van De Groeiling.

Maatregelen bij ongewenst gedrag
In alle geledingen en op alle niveaus van De Groeiling werken wij actief aan veilige scholen. We hanteren daarbij de ‘Gedragscode ongewenst gedrag’ van De Groeiling, eventueel aangevuld met schoolspecifieke afspraken.  De Gedragscode bevalt zowel wel preventieve maatregelen als zogenaamde curatieve maatregelen als zich desondanks toch incidenten voordoen. De curatieve maatregelen zijn enerzijds bedoeld om incidenten goed af te handelen en anderzijds om ervan te leren en te voorkomen dat het in de toekomst nogmaals gebeurt 

Protocol voor Schorsing en verwijdering
Het kan voorkomen dat de verhouding tussen school en ouders onder druk komt te staan doordat:

  • de ouders of het kind gedrag vertonen dat de veiligheid, rust en voortgang van het onderwijs in de school in gevaar brengt;
  • de ouders laten zien of aangeven geen vertrouwen meer te hebben in de school; Er is dan geen sprake meer van een werkbare relatie tussen school en ouders.  Dit is kwalijk voor het betrokken kind;
  • de school zich niet langer in staat acht een kind de (speciale) zorg en begeleiding te bieden die het nodig heeft, terwijl de ouders weigeren het kind aan te melden bij een andere school. 

In eerste instantie zal de school middels gesprekken de situatie proberen te verbeteren. Lukt dit niet dan kan schorsing en verwijdering aan de orde zijn.  

Protocol medisch handelen
Uw kind kan ziek worden op school of bepaalde medicijnen nodig hebben. Wij hebben afgesproken hoe we binnen De Groeiling hiermee omgaan.

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is primair bedoeld voor werknemers om een vermoeden van een misstand veilig te kunnen melden. Echter ook ouders kunnen van deze regeling gebruik maken.  

Verwijsindex (geldt alleen voor Oudewater)
De Verwijsindex is een online tool voor professionals om gemakkelijker met elkaar in contact te komen. Zo kan de zorg voor de jeugdige en diens gezin goed worden afgestemd en kan coördinatie van zorg worden geregeld. Een professional kan in het systeem aangeven betrokken te zijn bij een jeugdige. Als meerdere professionals een signaal afgeven over dezelfde jeugdige óf over diens broertje of zusje dan ontstaat er een ‘match’. Alle signalerende professionals krijgen dan een e-mail met daarin elkaars contactgegevens. Ook staat in deze mail wie de ‘matchregisseur’ is en er dus de eindverantwoordelijkheid voor draagt dat alle betrokkenen contact met elkaar hebben. In de verwijsindex staat niet waarom er een signaal is afgegeven. Er staat dus niets over de aard van de problemen of welke hulp er wordt geboden. Wanneer er sprake is van een match moeten de professionals wél toestemming hebben voor het uitwisselen van informatie. Hiertoe dient dus eerst contact te worden gezocht met de ouder(s)/verzorger(s) van een kind 

Personen en instanties met een specifieke taak
Hier is te lezen welke personen een specifieke taak hebben op het gebied van veiligheid (vertrouwenspersonen, melding datalekken, functionaris gegevensbescherming).