Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken binnen onze school willen wij u vragen dit aan te kaarten bij de direct betrokke(n). Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directie van de school en/of het bestuur (CvB) plaatshebben. Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de Klachtenregeling van De Groeiling.